Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Att välja sökord

Att välja sökord är en viktig del av informationssökningen. Utgå från ditt ämne - eller din forskningsfråga - och försök hitta synonymer, likabetydande ord och olika stavning ett ord kan ha. Använd lexikon, ämnesspecifika uppslagsverk, kurslitteratur, webben. Försök också hitta användbara termer i de träffar du får efter hand som du söker.


Tänk på:

 • Sökspråket i de flesta av bibliotekets databaser är engelska
 • Engelska är det mest gångbara språket i Primo, men här kan du också prova att söka på svenska
 • För vetenskaplig information är det framför allt engelska som gäller

Söktips -  grundläggande sökning

På denna sidan, och på sidan Söktips - avancerad sökning, kan du läsa och ta del av filmer om informationssökningsprocessen, sökteknik och sökstrategier.

Informationssökningsprocessen

När du söker information för olika uppgifter kommer du att märka att du behöver växla mellan olika söktekniker och sökstrategier beroende på sammanhanget och i vilken fas av sökningen du befinner dig. En bra metod är att inledningsvis göra lite enklare testsökningar i olika databaser för att få en överblick över ämnet, terminologin och av vilka källor som finns. Efter hand övergår du till den egentliga sökningen då du söker mer strukturerat utifrån de termer och de söktjänster du funnit mest relevanta. Du använder då också en mer avancerad sökteknik och speciella sökstrategier. Det är troligt att du kommer att behöva växla mellan testsökningar och strukturerade sökningar i olika skeden av sökprocessen.
Information om sökstrategier får du på sidan Söktips - avancerad sökning i denna guide.

Kombinera sökord

I de flesta databaser och söktjänster som Primo och Google kan man kombinera söktermer med så kallade booleska operatorer: AND, OR och NOT

textiles AND recycling        clothes OR garments heavy metals NOT copper

Kombinerar du sökord med AND får du träff på
alla orden.
För varje sökord du lägger till med AND får du
allt färre och allt mer specifika träffar.
I de flesta databaser, liksom i Primo och på 
Google kan AND ersättas med mellanslag:
textiles recycling
ger samma resultat som
textiles AND recycling

Genom att kombinera två eller flera ord
med OR får du träff på något eller
några av orden.
För varje sökord du lägger till med OR
får du allt fler träffar.
Användbart för att söka på synonymer,
likabetydande ord, akronymer och
ord med olika stavning.                 

Du kan utesluta ord i en sökning genom att
använda sökoperatorn NOT. Används med
försiktighet, risk för att bra träffar utesluts.

 

Trunkering

Genom att använda trunkering kan du söka på delar av ett ord. Vill du söka på ett ord och täcka in alla ändelser det ordet kan ha skriver du början av ordet (ordstammen). Därefter skriver du ett trunkeringstecken som i de flesta databaser består av en asterisk.

Exempel: cloth* ger träff på cloth, clothed, clothes, clothing

 • Trunkering ökar antalet träffar

I många databaser kan man också trunkera i början av eller inuti ett ord. Detta går till på olika sätt i olika databaser. Läs om detta i respektive databas hjälptexter.

Frassökning

Frassökning innebär att man binder ihop två eller flera ord med citattecken. Man får då träff bara på sådant där orden står intill varandra så som de är skrivna inom citattecknet.

Exempel: "product development"

 • Frassökning minskar antalet träffar

Fältsökning

Med hjälp av fältsökning kan du begränsa dina sökningar till färre och mer ämnesspecifika träffar.Informationssökningsprocessen

Söka information

En film från Linnéuniversitetes bibliotek om informationssökningsprocessens olika delar och om hur du kan planera och genomföra din informations-sökning.

En film från Linnéuniversitetets bibliotek (11,41 min.)

Söka information

Denna film ger dig tips om att välja sökord, var och hur du kan söka och vad du bör tänka på när du ska värdera den information du funnit. Du får bortse från att exemplen är från ett annat ämnesområde än textilteknologi och att man talar om LUBsearch, som är ett sökverktyg som liknar HBs Primo. Eftersom de flesta tips du får i filmen är generella fungerar de lika bra inom ditt ämne.

En film från Lunds universitetsbibliotek
(10,11 min.)

För få träffar?

        Prova:                          

 • andra sökord
 • bredare sökord
 • att trunkera
 • OR-sökningar med synonymer
 • att ta bort eventuella avgränsningar
 • en annan databas

För många träffar?

Prova:

 • mer specifika sökord
 • frassökning
 • att lägga till flera sökord
 • att avgränsa på typ av material, årtal, etc.
 • att söka på databasens ämnesord
 • fältsökning, t.ex. i ämnesordsfältet