Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilteknologi

Redovisa sökningar

Tips till dig som ska dokumentera och redovisa dina sökningar för ett arbete, till exempel för en litteraturöversikt.
Använd skrivsättet med parenteser enligt ovan när du redovisar dina söksträngar.

Exempel på tre olika söksträngar redovisade med parenteser:

("pattern making" AND grading)

("pattern making" AND grading AND computer*)

("pattern making" OR patternmaking) AND grading

Söktips - avancerad sökning

Här får du tips om vad du bör tänka på för att få så bra träffar som möjligt när du söker avancerat i databaser och andra söktjänster. 

Sökstrategier

Här är exempel på några sökstrategier att använda vid informationssökning. Tänk på att det ofta är bäst att inleda sökprocessen med enkla testsökningar och därefter övergå till mer strukturerade sökstrategier. Du hittar mer om informationssöknings- processen på sidan Söktips i denna guide.

 • Blocksökning
  Bryt ut de betydelsebärande begreppen / termerna i din frågeställning. Gruppera dem i block med synonymer, likabetydande termer, bredare termer, smalare termer etc. för varje begrepp, och kombinera därefter blocken med varandra. Se sökexempel nedan.
 • Utnyttja sökhistoriken
  Många databaser listar dina sökningar i en sökhistorik. Här får du en överblick över dina sökningar och sökresultat. Här kan du också kombinera delsökningarna med varandra och återanvända dem i olika kombinationer. Sökhistoriken går att spara om du skapat ett konto i databasen. Se sökexempel nedan.
 • Snöbollsstrategin
  Utgå från information från redan kända och särskilt relevanta träffar. Det kan vara ämnesord du tidigare inte tänkt på, författarnamn, referenser, citeringar eller "relaterade artiklar" som du kan använda i nya sökningar. En bra träff kan på så sätt ge fler bra träffar. Se sökexempel nedan.
  Se också filmen på denna sida "Cited reference search" om att söka citeringar i Google Scholar och i citeringsdatabaser som Scopus and Web of Science.
 • Fraktioneringssökning
  Börja söka brett, på en term. Lägg sedan till termer, en i sänder. Utvärdera träffarna efter hand. Med denna sökstrategi får du allt färre och allt mer specifika träffar steg för steg.

Sökstrategi - blocksökning

Här är ett exempel på blocksökning i databasen Scopus där Booleska operatorer, trunkering och frassökning använts. På första raden finns alternativa ord för kläder och klädesplagg, på andra raden finns två skrivsätt för ett och samma begrepp. Mellan raderna anges sökoperatorn AND.
 

undefined

Det är viktigt att varje block får en egen rad i sökformuläret. Det är vanskligt att använda olika sökoperatorer på en och samma rad (som i detta exempel, AND och OR). Skulle du vilja skriva söksträngen på en enda rad i sökformuläret, som en sammanhängande söksträng, måste du separera blocken med parenteser:

(apparel OR cloth" OR garment*) AND ("3d body scanning" OR "three dimensional body scanning" )
Denna sökning ger samma resultat som den i sökformuläret ovan.

Detta är ett lämpligt sätt att redovisa sökningar, till exempel om du skriver en litteraturöversikt.

Sökstrategi - utnyttja sökhistoriken

Här har sökhistoriken utnyttjats som strategi i databasen Textile Technology Complete. Som första steg har olika varianter av söktermer prövats (sökning 1 - sökning 5). Man ser antal träffar, man kan också gå in och utvärdera träffarna. Kanske någon enskild term kan uteslutas i de fortsatta sökningarna, om den ger noll eller väldigt få träffar, eller om den ger ett resultat om inte är relevant. I nästa steg markerar man de termer som hör i hop (synonymer, likabetydande ord etc.) och söker på dessa med OR (sökning 6 - sökning 7). Slutligen markerar man de nya sökresultaten och kombinerar dessa med AND (sökning 8).
Man kan spara sökhistoriken genom att skapa ett konto i databasen. Då får man en bra dokumentation över sina sökningar, och en möjlighet att gå tillbaka, återanvända, lägga till nya sökningar och pröva olika nya kombinationer.

Sökstrategi - snöbollsstrategin

Börja med någon eller några mycket relevant källor som du har funnit sedan tidigare. Gör nya sökningar utifrån information från dessa dokument. Användbar information är nyckelord, författarnamn, referenser, citeringar och relaterade dokument.
Använd referenslistan "References" för att se de källor publikationen bygger på, bakåt i tiden ("backward chaining") - använd citeringarna  "Cited by" för att se hur publikationen har mottagits och använts framåt i tiden ("foreward chaining").

Närhetsoperatorer

I vissa databaser kan man använda så kallade närhetsoperatorer för att söka på ord som står i närheten av varandra i titlar, abstracts och fulltexter.
Det är ett bra alternativ när en och-sökning textiles AND substrates ger alltför många träffar och dålig precision medan en frassökning ”textile substrates” kan vara alltför snäv, med risk för att man missar en del relevanta träffar.
Söker man istället med närhetsoperatorer textiles W/5 substrates får man träff där båda orden förekommer i vilken ordning som helst, med upp till 5 ord emellan.

En sådan sökning fångar upp formuleringar som:
textile substrates
textile and other substrates
substrates such as textiles

Det finns oftast också närhetsoperatorer som anger att orden måste komma i en viss ordning, med upp till ett visst antal ord emellan.
Exempel breast PRE/1 pocket ger träff på bade breast pocket och breast welt pocket.

Exemplen ovan är från Scopus. Närhetsoperatorerna ser olika ut i olika databaser, se tabellen.

Sökexempel - närhetsoperatorer

Här är ett exempel på sökning i databasen Scopus med närhetsoperatorer (W/5), Booleska operatorer (OR), trunkering och frassökning. Eftersom två olika sökoperatorer, OR och W/5, finns på samma rad är det viktigt med en parentes kring "OR-delen" (läs ovan om att använda parenteser).

Söka citeringar

En film från University of Chicago Library (2,05 min)