Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Arbetsvetenskap

Ämnesguide för dig som läser organisation och ledarskap

Filmklipp om sökstrategier

 

Sök "som vanligt" = AND

Sök på synonymer = OR

"chronic disease" AND emotions

 • När alla begrepp ska finnas med
 • Om du skriver in flera sökord efter varandra tolkas detautomatiskt som ett AND av de flesta databaser och söktjänster
 • Smalnar av sökningen
 • Lägga till fler sökord med AND ger färre träffar

emotions OR feelings

 • När du söker på likvärdiga
  begrepp/synonymer
 • Något av orden skall finnas med
 • Breddar sökningen
 • Lägga till fler sökord med OR
  ger fler träffar

Söktips

Söktips

Tips på sökstrategier och sökteknik som du kan använda vid all informationssökning.

Fritextsökning – Quick and dirty

Metoden innebär att du skriver in ett eller flera ord i en sökruta där sökningen görs i all tillgänglig information i en databas. Vilken information som finns om varje enskild publikation kan variera även i en och samma databas. Det mest vanliga är att sökningarna sker i metadata men det händer också att databasen söker i fulltexterna. I dessa sammanhang är metadata uppgifter om en publikation såsom författare, titel, när den publicerades, vad den handlar om etc.

Metoden kan ge allt från noll till miljontals poster i sökresultatet. Resultatlistan sorteras normalt efter relevans vilket innebär att publikationer som bör vara mest relevanta för dig lyfts till en framskjuten plats i sökresultatet. ”Quick and dirty” kan användas i alla databaser för att hitta en känd titel, men den är också ett bra sätt att börja en sökning, för att kolla läget eller som ett sätt att hitta flera sökord.

Fraktioneringssökning

Om du börjar med ett generellt ord eller en fras tex, "sustainable developement" och får många träffar, kan du lägga till ord som tex business eller nursing eller inom vilket område du vill ha dina träffar. Du  ringar på så sätt in och smalnar av dina sökningar i fritextfältet. När du skriver in flera ord samtidigt i sökrutan kommer alla dina sökord att finnas någon stans i vart och ett av posterna i sökresultatet. För att kunna välja en relevant publikation och inte bara råka hitta en i mängden, är det ofta behov av att på något sätt förfina sökningen. Andra och bra sätt är att göra fältsökningar och använda facetter, metoder som beskrivs nedan.

Användbar i: alla databaser

Användbar när: du ska söka fram enskilda artiklar om ett ämne eller i början av en större sökprocess, t.ex. för att skriva en rapport eller uppsats och du letar efter möjliga sökord.

Fältsökning

Genom att placera dina sökord i ett speciellt sökfält kan du få ett mera precist sökresultat. De fält som innehåller information om innehåll är titelfältet, abstractfältet, nyckelordsfältet och olika ämnesordsfält. Att en författare använder ett ord i sin titel bör vara ett tecken på att ordet representerar innehållet i verket. Det samma gäller abstract eller sammanfattningen. Abstract är nästan alltid skrivna av författaren/författarna.

Nyckelord är i regel datorgenererade och består av betydelsebärande ord i titel och abstract. Ämnesorden är hämtade från hierarkiska ämnesordslistor/tesaurus och det är indexerarna som lägger på ämnesord som de anser beskriver innehållet i en artikel. Några databaser använder orden okontrollerade termer /uncontrolled terms för nyckelord och kontrollerade termer/controlled terms för ämnesord/tesaurustermer.

Ett sätt att förfina en sökning på är att leta efter relevanta betydelsebärande ord i posterna i sökresultatet och på olika sätt använda dessa i nya sökningar. Om du väljer sökord som finns som nyckelord eller ämnesord i posterna vet du att du söker på ord som beskriver innehållet i publikationerna i ställer för att orden råkar finnas i posterna. Ibland kan skillnaden bli liten men det kan också göra stor skillnad. Hur sökresultaten ändras beroende på hur du söker är viktig information för dig när du ska evaluera din sökning och ditt sökresultat. 

KW anger att orden är nyckelord (keyword). Bland dessa finns författarens ”ämnesord”. DE anger att ordet finns i tesaurus och hör till kontrollerade termer. I exemplen ovan har vi sett hur en sökning på ämnesord ger ett mera precist resultat i och med att antalet poster i resultatlistan minskas. Men det är lika vanligt att posterna i resultatlistan ökar. En sökning på ämnesord ger såväl ett precist som ett omfattande resultat, men samtidigt kan du missa nya ord och uttryck. Ett sätt att lösa problemet är att göra ELLER-/OR-sökningar med olika nyckelord och  ämnesord.

Användbar i: alla databaser

Användbar när: du ska söka fram enskilda artiklar om ett ämne eller i början av en större sökprocess för att ta reda på vilka ord som används och hur de används. Metoden är mera precis än ”Quick and dirty” i och med att du själv kan styra vilka ord du vill analysera

Facetterad sökning

Ett annat sätt är att använda facetterna där uppgifter som förekommer i posterna i ett sökresultat listas. Metoden innebär att du förfinar ett existerande sökresultatet. I ämnesövergripande databaser bör du försöka att använda så ämnesspecifika ord som möjligt i den första sökningen.   

Facetterna kan delas in i två typer, de som beskriver innehåll (ämne, disciplin) och de som beskriver form (vetenskaplighet, publikationstyp, år, språk). Notera att om du väljer flera ord i samma facett lägger databasen till kommandot ELLER/OR. Alla databaser redovisar inte tydligt vad som sker när du använder facetterna men om du gör testsökningar ser du att alla fungerar på samma sätt, OR när du väljer flera samtidigt och AND när du väljer facetter steg för steg.

Användbar i: alla databaser där det finns facetter.

Användbar när: du vill avgränsa dina sökresultat till en publikationstyp, utgivningsår, språk etc.När du vill avgränsa till ämnesområde eller precisera med ämnesord/nyckelord. När du vill avgränsa till fulltext.

Trunkering

Genom att använda så kallad trunkering kan du söka på en ordstam och täcka in ordet och alla dess ändelser. Trunkeringstecknet består oftast av en asterix som placeras i slutet av den ordstam man söker på. Exempel: cloth* ger träff på cloth, clothed, clothes, clothing

 • Trunkering ökar antalet träffar
   

Frassökning

Frassökning innebär att man binder ihop två eller flera ord med citattecken så att sökningen sker på den exakta frasen, det vill säga att orden står intill varandra i den ordningen de är skrivna. Exempel: "product development"

 • Frassökning minskar antalet träffar

Att välja sökord

Att välja sökord är en viktig del av informationssökningen. Utgå från ditt ämne - eller din forskningsfråga - och försök hitta synonymer, likabetydande ord och olika stavning ett ord kan ha. Använd lexikon, ämnesspecifika uppslagsverk, kurslitteratur, webben. Försök också hitta användbara termer i de träffar du får efter hand som du söker.


Tänk på:

 • Sökspråket i de flesta av bibliotekets databaser är engelska
 • Engelska är det mest gångbara språket i Primo, men här kan du också prova att söka på svenska
 • För vetenskaplig information är det framför allt engelska som gäller

För många eller för få artiklar?

För få artiklar: För många artiklar:
Prova andra sökord, gör synonymsökningar och blocksökningar Kan du specificera dig ytterligare, lägga till fler sökord?
Ta bort eventuella avgränsingar och filter Lägg till ett filter för till exempel årtal
Trunkera orden tex: sustainab* för att få fler träffar  Prova med frassökningar så du får mer riktade träffar