Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilt management

Hitta rätt på hyllorna i biblioteket

Sök fram boken i Primo och notera våningsplan, hyllkod och uppställningsord (författare eller ord i titel).
Denna bok finns till exempel på våning 3, på hyllkod 599.9 alfabetiskt uppställd på Berg:

Information om var boken står på hyllan
Böckerna står i alfabetisk ordning och har hyllkod och uppställningsord på en etikett på ryggen:
Bokryggar på hyllan

Tänk på att de flesta böcker som biblioteket köper in är e-böcker, vilket innebär att de tryckta böckerna på hyllorna ofta är av ett äldre datum.

Har du en läsnedsättning?

Via biblioteket kan du få tillgång till inläst kurslitteratur via Legimus. Läs mer på bibliotekets webb under ingången Inläst litteratur.

Bild lböcker med hörlurar

Böcker och rapporter

Här får du information om böcker och rapporter och tips på sökverktyg för att hitta både tryckta böcker, e-böcker och rapporter.

Söktjänster - böcker

Sök i bibliotekets söktjänst Primo för att hitta tryckta och elektroniska böcker som vi har i biblioteket. Använd Primo när du vill se om vi har en viss bok i biblioteket och för att söka böcker om ett visst ämne.
Tips: Det finns många bokkapitel indexerade i Primo, skrivna av enskilda författare om avgränsade ämnen. Söker du efter böcker, kan du med fördel lägga till bokkapitel i din sökning, det vill säga filtrera sökningen på både böcker och bokkapitel.

Sök i LIBRIS

I den svenska nationella bibliotekskatalogen Libris hittar du böcker på alla svenska universitets- och högskolebibliotek.
Du kan göra inställningar för att avgränsa på exempelvis avhandlingar eller fritt tillgängligt material och under "Mina bibliotek" kan du ställa in så att du lätt ser vilka böcker som finns på dina favoritbibliotek.

Databaser - böcker och bokkapitel

Vetenskapliga böcker

Forskning inom textilt management publiceras ofta i artiklar i vetenskapliga tidskrifter men kan också publiceras i böcker. Böcker ges ut antingen som monografier eller som antologier. En monografi är en bok inom ett väl avgränsat ämne av en eller flera författare. En antologi är ett samlingsverk som består av delar (kapitel) där varje kapitel är skriven av olika författare. Antologier har också en eller flera redaktörer (editors) som sammanställt delarna. Ibland är boken vetenskapligt granskad (peer reviewed) och anses då ofta ha ett högre vetenskapligt värde. 
För att avgöra om en bok eller ett bokkapitel är vetenskaplig är ett tips att du letar efter information på förlagets hemsida, på bokens första sidor eller i det abstract (sammanfattning av innehållet) som ofta finns i beskrivningen av boken.
 

Här är några frågor du kan utgå från när du ska avgöra om boken du hittat är vetenskaplig:

•   Beskrivs den som vetenskaplig?
•   Redovisar den forskning och forskningsresultat, eller är det fråga om en forskningsöversikt (overview, research review)?
•   Är författarna forskare knutna till ett universitet eller en högskola?
•   Är den utgiven på ett förlag knutet till ett universitet ”university press” (till exempel Cambridge University Press) och förlag som Springer, Elsevier, Blackwell, Routledge, Taylor & Francis, SAGE, CRC Press och Wiley?

Vetenskapliga rapporter

Det finns olika typer av vetenskapliga rapporter och de kan benämnas olika, exempelvis "working papers", "industry reports", "market reports". De ges ofta ut löpande i serier t.ex. HUI working papers, Worldwide Industry & Market Reports och Country Economic Forecast.

På sidan Företags- och branschinformation & trender i denna guide får du information om hur och var du kan söka rapporter om företag, branscher och länder.

Du kan utgå från följande frågor när du ska bedöma om en rapport du hittat är vetenskaplig:

  • innehåller den originalforskning eller forskningsöversikter (reviews, research overviews), resultat av utvärderingar, analyser av t.ex. marknader och industrier, företag, länder, regioner?
  • är författarna forskare eller experter knutna till ett universitet, ett forskningsinstitut eller en myndighet?
  • är den utgiven ett universitet, forskningsinstitut eller myndighet eller företag som sysslar med marknadsforskning så som Datamonitor, Marketline and BMIResearch?

Databaser - rapporter

Databaser för att söka rapporter hittar du på sidan Företags- och branschinformation & trender 

Foton hyllor

Rapporter fritt tillgängliga på myndigheters och organisationers webbplatser