Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilt management

Söktips - avancerad sökning

Här får du tips om vad du bör tänka på för att få så bra träffar som möjligt när du söker avancerat i databaser och andra söktjänster. 

Sökstrategier

Här är exempel på några sökstrategier att använda vid informationssökning. Tänk på att det ofta är bäst att inleda sökprocessen med enkla testsökningar och därefter övergå till mer strukturerade sökstrategier. Du hittar mer om informationssöknings- processen på sidan Söktips i denna guide.

 • Blocksökning
  Bryt ut de betydelsebärande begreppen / termerna i din frågeställning. Gruppera dem i block med synonymer, likabetydande termer, bredare termer, smalare termer etc. för varje begrepp, och kombinera därefter blocken med varandra. Se sökexempel nedan.
 • Utnyttja sökhistoriken
  Många databaser listar dina sökningar i en sökhistorik. Här får du en överblick över dina sökningar och sökresultat. Här kan du också kombinera delsökningarna med varandra och återanvända dem i olika kombinationer. Sökhistoriken går att spara om du skapat ett konto i databasen. Se sökexempel nedan.
 • Snöbollsstrategin
  Utgå från information från redan kända och särskilt relevanta träffar. Det kan vara ämnesord du tidigare inte tänkt på, författarnamn, referenser, citeringar eller "relaterade artiklar" som du kan använda i nya sökningar. En bra träff kan på så sätt ge fler bra träffar. Se sökexempel nedan.
  Se också filmen på denna sida "Cited reference search" om att söka citeringar i Google Scholar och i citeringsdatabaser som Scopus and Web of Science.
 • Fraktioneringssökning
  Börja söka brett, på en term. Lägg sedan till termer, en i sänder. Utvärdera träffarna efter hand. Med denna sökstrategi får du allt färre och allt mer specifika träffar steg för steg.

Sökstrategi - blocksökning

Detta är exempel på blocksökning i databasen ABI/INFORM Collection där Booleska operatorer, trunkering och frassökning använts. På varje rad (block) finns termer som är relaterade till varandra: termer som har med produktkvalitet att göra, respektive termer som har med konsumentperspektiv att göra - med OR mellan varje term. Mellan raderna anges sökoperatorn AND.
 

Det är viktigt att varje block får en egen rad i sökformuläret. Det är vanskligt att använda olika sökoperatorer på en och samma rad (som i detta exempel, AND och OR). Skulle du vilja skriva söksträngen på en enda rad i sökformuläret, som en sammanhängande söksträng, måste du separera blocken med parenteser:
("product quality" OR "quality of products") AND ("consumer* perspective" OR "consumer* perception" )
Denna sökning ger samma resultat som den i sökformuläret ovan.

Detta är ett lämpligt sätt att redovisa sökningar, till exempel om du skriver en litteraturöversikt.

Sökstrategi - utnyttja sökhistoriken

Här har sökhistoriken utnyttjats som strategi i databasen Business Source Premier. Som första steg har ett par söktermer prövats (sökning 1 - sökning 2). I nästa steg markerar man de termer som hör i hop och söker på dessa med OR (sökning 3). Därefter har ytterligare en sökterm prövats (sökning 4)  Slutligen har de två senaste sökresultaten kombinerats med AND (sökning 5). I varje steg ser man antal träffar. Det kan vara bra att utvärdera resultaten i delsökningarna. Kanske någon term kan uteslutas i de fortsatta sökningarna, om den ger noll eller väldigt få träffar, eller om den ger ett resultat om inte är relevant.

undefined

Sökstrategi - snöbollsstrategin

Börja med någon eller några mycket relevant källor som du har funnit sedan tidigare. Gör nya sökningar utifrån information från dessa dokument. Användbar information är nyckelord, författarnamn, referenser, citeringar och relaterade dokument.
Använd referenslistan "References" för att se de källor publikationen bygger på, bakåt i tiden ("backward chaining") - använd citeringarna  "Cited by" för att se hur publikationen har mottagits och använts framåt i tiden ("foreward chaining").

Närhetsoperatorer

I vissa databaser kan man använda närhetsoperatorer för att söka på ord som står i närheten av varandra i titlar, abstracts och fulltexter.
Det är ett bra alternativ när en och-sökning apparel AND industry ger alltför många träffar och dålig precision medan en frassökning ”apparel industry” kan vara alltför snäv, med risk för att man missar en del relevanta träffar.
Söker man istället med närhetsoperatorer apparel W/3 industry får man träff där båda orden förekommer i vilken ordning som helst, med upp till 3 ord emellan.

En sådan sökning fångar upp formuleringar som:
apparel industry  
apparel and garment industry
industry such as apparel

Det finns oftast också närhetsoperatorer som anger att orden måste komma i en viss ordning, med upp till ett visst antal ord emellan.
Exempel breast PRE/1 pocket ger träff på bade breast pocket och breast welt pocket.

Exemplen ovan är från Scopus. Närhetsoperatorerna ser olika ut i olika databaser, se tabellen.

Sökexempel - närhetsoperatorer

Här är ett exempel på blocksökning i databasen Scopus med närhetsoperatorer, Booleska operatorer, trunkering och frassökning. Eftersom två olika sökoperatorer, OR och W/3, finns på samma rad är det viktigt med en parentes kring "OR-delen" (läs om blocksökning och att använda parenteser ovan).

Söka citeringar

En film från University of Chicago Library (2,05 min)