Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

PICO, PEO och andra modeller

Till hjälp för att strukturera informationssökningen till en uppsats i form av litteraturstudie finns en rad olika mer eller mindre etablerade "modeller" att ta stöd i, dessa modeller hjälper dig att plocka ut de kritiska aspekterna av ditt ämne så att du kan planera en fokuserad sökning och granskning utifrån dessa.

Notera att dessa skall vara till hjälp, inte ett hinder. Du behöver inte pressa in ämnet om det är så att någon av rubrikerna inte är relevant eller applicerbar för din uppsats.

De delar av PEO/PICO som man inte gör sökblock av kan istället ligga till grund för urval vid manuell granskning, exempelvis i form av inklusionskriterier.

Observera att det finns många fler modeller än PEO och PICO, men dessa två tillhör de mest vanligt förekommande.

För kvantitativa frågeställningar och effekt - PICO

PICO är vanligast att använda inom medicinsk forskning och i litteraturstudier som sammanväger effekter av behandling.

P - Population (grupp) Kvinnor, ålder 45-65, med endometrios
I - Intervention (insats/behandling) Hysterektomi
C - Comparison (jämförelse) t.ex. hormonbehandling med p-piller
O - Outcome (resultat/utfall) Smärta
(S - Study type, om det är relevant) RCT studier (randomized controlled trials)

En PICO-fråga kan skrivas ut enligt följande mönster: I population X - hur framgångsrik är intervention Y för att påverka resultat Z (jämfört med intervention W).

Vanligt är att söka på P och I men inte på O.
Notera också att det ibland kan behövas flera sökblock för en del av PICO när du konstruerar sökningen.

För kvalitativa frågeställningar - PEO, SPICE, SPIDER m.fl.

Kvalitativa frågeställningar om mjuka värden som upplevelser och relationer är vanligt förekommande inom litteraturstudier inom vårdvetenskap, för kvalitativa frågor är PEO användbart.

P - Population/problem (grupp) Föräldrar
E - Exposure (exponering) Barn med hjärtfel
O - Outcome (resultat/konsekvenser) Upplevelse

(S - Study type, om det är relevant)

Kvalitativa studier

SPICE är en annan modell som används vid sökning på kvalitativa frågeställningar, här kan du läsa mer om den samt i denna artikel av Andrew Booth m. fl. Booth, A. (2006). Clear and present questions: Formulating questions for evidence based practice. Library Hi Tech24(3), 355-368. https://doi.org/10.1108/07378830610692127

PICo - en kvalitativ variant av PICO

En variant på PICO för kvalitativa översikter, inte minst med fokus på erfarenheter och upplevelser, presenteras i artikeln Munn, Z., Stern, C., Aromataris, E., Lockwood, C., & Jordan, Z. (2018). What kind of systematic review should I conduct? A proposed typology and guidance for systematic reviewers in the medical and health sciences. BMC medical research methodology, 18(1), 5. https://doi.org/10.1186/s12874-017-0468-4

Denna kan användas istället för PEO om man tycker att den är mer hjälpsam.

P - Population Distriktssköterskor
I - Phenomena of interest Hälsopromotion
Co - Context Vårdcentral